สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask ในตลาด ซึ่งราคา Ask จะใช้กับคำสั่งซื้อและราคา Bid จะใช้กับคำสั่งขาย

Pepperstone มีการใช้สเปรดแบบผันแปร ซึ่งจะไม่มีค่าคงที่เหมือนเดิมและจะหดเข้าหรือขยายออกตามสภาวะของตลาดและสภาพคล่องที่เปลี่ยนไป