แนวโน้มขาขึ้น (Bullish)
แนวโน้ม Bullish เป็นคำที่ใช้เมื่อตลาดมีมุมมองเชิงบวก โดยเชื่อว่าตราสารนั้น ๆ กำลังจะมีราคาสูงขึ้น (โอกาสในการเข้าซื้อ)

แนวโน้มขาลง (Bearish)
แนวโน้ม Bearish เป็นคำที่ใช้เมื่อตลาดมีมุมมองเชิงลบ โดยเชื่อว่าตราสารนั้น ๆ กำลังจะมีราคาต่ำลง (โอกาสในการขาย)

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น (Hawkish)
แนวโน้ม Hawkish เป็นคำที่ใช้ในสภาวะที่จะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย (โอกาสในการเข้าซื้อ)

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง (Dovish)
แนวโน้ม Dovish เป็นคำที่ใช้ในสภาวะที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (โอกาสในการขาย)

แนวโน้มคงที่ (Ranging/Flat)
เมื่อตลาดมีสภาวะที่คงที่หรือมีการเคลื่อนไหวน้อย ราคาของตราสารนั้นจะไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งเทรนด์ประเภทนี้จะเป็นตัวที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางโดยรวมของแนวโน้ม